Přednášející

Přednášející, kteří vystoupí na konferenci PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2018, Vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku konference bude Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Dr. Josef Černohlávek

Dr. Josef Černohlávek je advokát (od r. 1997), který se dlouhodobě zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Josef Černohlávek absolvoval jako advokát či rozhodce velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Josef Černohlávek je hlavním autorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně-právní tematikou, které jsou zveřejněny např. na serverech stavebni-forum.cz nebo pravniprostor.cz. O těchto tématech také pravidelně přednáší. Josef Černohlávek je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC).

JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.

Lukáš Hadamčík (* 1987) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2013). Na téže fakultě v roce 2016 složil rigorózum z občanského práva s prací V přiměřené lhůtě – Odčinění nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení, jež byla následně publikována nakladatelstvím Leges. V roce 2018 zde absolvoval doktorskou zkoušku z občanského práva s prací Nájem bytu a nájem domu (podle zákona č. 89/2012 Sb.). Práce byla částečně publikována ve spolupráci s doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D. nakladatelstvím Wolters Kluwer. Od roku 2016 působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v pozici asistenta, od roku 2018 v pozici odborného asistenta. Právní praxi vykonává od roku 2014 na Nejvyšším soudě ve funkci asistenta soudce, kde se zaměřuje na problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

 

 

Mgr. Magda Kohoutková

Magda Kohoutková je zkušenou právničkou s více než patnáctiletou praxí, mimo jiné působila řadu let na pozici vedoucí právního odboru v Pražské plynárenské, a.s. Má rozsáhlé zkušenosti obzvláště v oblasti pracovního a obchodního práva, a v současné době se specializuje na právo ochrany osobních údajů a oblast kybernetické bezpečnosti.
Ochraně osobních údajů se věnuje od roku 2006, byla odpovědná za implementaci GDPR v koncernu Pražská plynárenská, jakož i za dodržování legislativy a veškerých procesů v této oblasti, byla stanovena odpovědnou osobou pro komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a zodpovídala za výsledek prováděných kontrol.
S problematikou implementace GDPR má i další rozsáhlé praktické zkušenosti, neboť v poslední době se aktivně věnuje právě projektům a consultingu v této oblasti a to pro široké spektrum firem od společností korporátního typu, střední a menší firmy, ale i veřejné instituce. Kromě toho působí jako senior konzultant v sesterské společnosti Advokátní kanceláře Havel & Partners – FAIR DATA Professionals, a. s., poskytující služby Data Protection Officera významným obchodním společnostem, podnikatelům i subjektům veřejné správy v ČR.

Jako lektorka vede školení a semináře v oblasti ochrany osobních údajů, GDPR a pracovního práva.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Pedagog na VŠ Ambis Praha-Brno, od roku 2013 člen rozkladové komise ČNB a dlouholetý člen Legislativní komise Rady Jihomoravského kraje, mj. spolupracovník časopisu Moderní obec, autor desítek článků v odborném i populárním tisku. Člen hodnotící komise soutěže Otevřeno x Zavřeno. K jeho hlavní specializaci patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Patnáct let (2002-2017) vyučoval správní právo a právo na informace na PF MU v Brně. V minulosti byl též mj. zastupitelem v jedné malebné brněnské městské části.

Mezi jeho zájmy patří plavání, návštěva autorských čtení, literatura , divadlo, vaření , návštěva restaurace Na Bláhovce a psaní komentářů pro Reflex.cz .

 

Mgr. Andrea Kovářová

Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice a ve veřejné správě působí více jak 20 let. Ve své praxi pro veřejnou správu se zabývá pracovněprávními vztahy, odměňováním a hodnocením úředníků územně samosprávných celků, tvorbou a revizí vnitřních předpisů a optimalizací organizační struktury obecních a městských úřadů. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor právní specializace veřejná správa. Posledních pár let se také souběžně věnuje lektorské a konzultační činnosti pro územně samosprávné celky.

Ing. Radim Martynek, MBE

Radim Martynek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se již 14 let specializuje na etiketu v písemném styku, ale připravuje také akreditované odborné semináře pro veřejnou správu a komerční sektor s tématy Mozkový jogging, Akademie zad, Písemná komunikace, Etiketa a normy v písemném styku, Sexuální harašení s Radimem Uzlem, Etiketa úředníka veřejné správy s Ladislavem Špačkem. Ve svém vstupu Vás vážně i nevážně provede několika záludnostmi z oblasti pravidel společenského styku.

 

 

Mgr. Lukáš Rothanzl

Lukáš Rothanzl je advokátem a členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. a zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům, resp. veřejnému sektoru jako takovému; v minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (a to mj. jako vedoucí oddělení kontroly), kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o územních samosprávných celcích a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Lukáš Rothanzl má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím; po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016“.

 

 

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2018, konference Právo ve veřejné správě 2014-2017. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2018, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vede kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP