Přednášející

Přednášející, kteří vystoupí na dalším ročníku konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku konference bude Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek (narozen 1984) je pražským advokátem. Zaměřuje se mimo jiné na právní poradenství obcím a krajům a na obhajobu v trestních věcech. JUDr. Jakub Blažek je zároveň zastupitelem Městské části Praha 5 a členem Unie obhájců ČR sdružující advokáty poskytující obhajobu v trestním řízení. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během svých studií absolvoval též roční studijní pobyt v Grenoblu na Université Pierre Mendes France, kde získal Diplome de droit francais. V roce 2014 se stal JUDr. Jakub Blažek členem Unie obhájců ČR sdružující advokáty poskytující obhajobu v trestním řízení.

JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.

Jiří Buryan se specializuje na akvizice a prodeje společností, právo veřejného sektoru a zejména stavební právo a veřejné zakázky. V oblasti práva veřejného sektoru se zaměřuje především na stavební právo a správní i soudní řízení související s výstavbou developerských projektů, veřejné zakázky a energetiku.

V oblasti akvizic a prodejů se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to v různých odvětvích.

Před příchodem do advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pracoval v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích. Před začátkem své advokátní praxe, v letech 2003 až 2005, působil jako právník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval mimo jiné posuzováním privatizace a restrukturalizace.

 

JUDr. Kateřina Černá

Kateřina Černá (nar. 1962) je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Působila jako tajemnice Úřadu Městské části Praha 13, kde byla propagátorkou a lídrem pilotního pracoviště pro MVČR pro všechny prvky e-governmentu jako byl CZECH Point, Datové schránky a Základní registry, věnovala se i implementaci systémů kvality pro procesů úřadu  (CAF, CSR,EFQM, START EUROPE), v roce 2012 byla vyhlášena ČMA jako manažerka roku pro odvětví veřejné správy.

Posléze se stala ředitelkou Krajského úřadu Středočeského kraje.  Dnes působí v NAKIT, s.p. jako členka Rady vlády pro informační společnost a je manažerkou a lídrem cíle IV. Informační koncepce ČR v rámci Digitálního Česka (Zvyšování kompetencí a kapacit zaměstnanců ve veřejné správě). Věnuje se procesům, legislativě, HR a vzdělávání, vše z pohledu digitalizace a e-governmentu.

JUDr. Jiří Kapras

Jiří Kapras je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde získal i titul doktora práv. Po absolvování krátce působil v advokátní kanceláři zaměřené na přestupkové a trestní právo. Od roku 2014, kdy nastoupil na Ministerstvo spravedlnosti, působil více než dva roky v legislativním odboru, oddělení trestně právní legislativy, kde měl na starosti problematiku teroristických trestných činů a zahraničních bojovníků a problematiku práv a postavení obětí trestných činů v trestním řízení. V souvislosti s určením Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu státní správy pro střet zájmů byl v roce 2016 pověřen řízením nově vznikajícího odboru střetu zájmů a v roce 2017 pak jmenován jeho ředitelem. Z této pozice je dlouhodobě odpovědný za kontrolní činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů včetně metodického usměrňování orgánů aplikační praxe a samotných veřejných funkcionářů. Dále je v současnosti např. členem autorského kolektivu připravujícího nové vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů pro nejmenovaný právní informační systém a působí v pracovní komisi předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu.

Mgr. Miroslav Knob

Posledních pět let působil na ÚOHS, nejprve jako analytik a následně jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek, kde vedl tým referentů pracujících na vedení správních řízení ve věci přezkumu zadávání veřejných zakázek. Momentálně působí jako administrátor veřejných zakázek ve společnosti OTIDEA. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době studuje doktorský studijní program.

JUDr. Miroslav Mocek, MPA

JUDr. Miroslav Mocek, MPA ( *1960) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal následně titul JUDr. (1991), na Právnické fakultě Masarykovy univerzity absolvoval dvouletý studijní program a získal titul MPA (2010). Praktickým výkonem veřejné správy se zabývá od roku 1991. V letech 1991- 2001 na Okresním úřadu v Chrudimi (postupně na pozicích právník, vedoucí právního oddělení, vedoucí kanceláře přednosty a zástupce přednosty). Od roku 2001 působí na Krajském úřadu Pardubického kraje jako vedoucí odboru organizačního a právního, od roku 2007 je zástupcem ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje. Dlouhodobě působil a působí  v odborných orgánech Asociace krajů ČR – Legislativní komise, Legislativní skupina Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů ČR apod. Je dlouholetým  lektorem v oblasti akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Příležitostně vystupuje na konferencích a seminářích. Příležitostně publikuje v konferenčních sbornících (např. konference Správní řád v praxi krajských úřadů v Jihlavě, Dny práva v Brně apod.) nebo  v odborném tisku pro veřejnou správu – zejména v časopise  Správní právo.

Mgr. Jana Pattynová, LL.M.

Jana Pattynová patří mezi přední odborníky v oblasti IT práva, ochrany soukromí a telekomunikační regulace ve střední a východní Evropě.

Během posledních 15 let pracovala na některých z největších transakcí v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním společnostem, evropským a mezinárodním institucím, organům veřejné správy ve vice než 10 zemích.

Nezávislá hodnocení právních expertů konzistentně uvádějí Janu Pattynovou jako předního odborníka (The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers, www.whoswholegal.com, Expert Guides, www.expertguides.com, Legal 500, www.legal500.com, Chambers and Partners, www.chambersandpartners.com). Nedávno byla Jana Pattynová zařazena mezi přední světové právníky v oblasti telekomunikací, médií a technologií - Legal 500 Hall of Fame (www.legal500.com/hall-of-fame ) a přední světové právníky v oblasti ochrany dat (Who's Who Data 2018)

Jana hovoří plynně česky, anglicky, francouzsky a německy. Je členem České a Slovenské advokátní komory a International Bar Assiciation (IBA).

 

 

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím  klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2018, konference Právo ve veřejné správě 2014-2017. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2018, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vede kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.