Přednášející

Přednášející, kteří vystoupí na konferenci PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2019, Vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku konference bude Mgr. et Mgr. Michal Vávra.


Mgr. Petr Bouda

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně nastoupil na pozici právního analytika neziskové organizace Frank Bold Society, kde se zaměřoval na problematiku ochrany životního prostředí a stavebního práva, později také na problematiku transparentní veřejné správy a řízení státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Od roku 2013 se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu, zejména na tvorbě zákona o registru smluv a připomínkoval jej, jakož i řadu dalších právních předpisů. Je hlavním autorem odborného komentáře zákona o registru smluv a dalších publikovaných analýz z oblasti veřejného práva. V současnosti působí jako advokátní koncipient kanceláře Frank Bold Advokáti, s.r.o., v sekci veřejného práva, se zaměřením na správní právo a stavební právo.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Ivo Pospíšil (*1978 v Brně) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001) a Fakulty sociálních studií téže univerzity, oboru politologie (2005). V roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku a v letech 2001–2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na právnické fakultě.

Pokud jde o akademickou sféru, působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých školách, pracoval jako vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2006) a od roku 2005 doposud působí jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Pokud jde o praktickou činnost právníka, nastoupil po absolvování studií do tehdy nově vytvářené Kanceláře veřejného ochránce práv (2001–2002), od května 2002 působil jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. V roce 2009 byl jmenován vedoucím analytického odboru Ústavního soudu a v březnu 2013 jeho generálním sekretářem. V prosinci 2018 byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu.

Ivo Pospíšil je rovněž autorem a spoluautorem několika knižních monografií a spoluautorem komentářů k Ústavě, Listině základních práv a svobod a zákonu o Ústavním soudu.

JUDr. Martin Richter

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde dodnes působí jako interní doktorand Katedry trestního práva. Publikoval mnoho odborných článků zaměřujících se mimo jiné na otázky spojené s trestní odpovědností ve veřejné správě se zvláštním zaměřením na územní samosprávu. Od roku 2013 je lektorem Justiční akademie České republiky pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Bohaté zkušenosti s praktickým výkonem veřejné správy získal zejména z pozice poradce primátora hl. m. Prahy, tajemníka rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a ředitele odboru elektronizace justice v témže úřadě.

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Pavel Vetešník (*1972) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Policejní akademie ČR. Pracuje na legislativním a právním odboru České národní banky a vyučuje předměty související se správním právem na několika vysokých školách. Je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise Ministerstva vnitra a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Na přípravě zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se podílel jako člen komise pro reformu správního řízení a správního trestání. Je spoluautorem nejen komentáře předchozího zákona o přestupcích a současného zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale také komentáře soudního řádu správního, zákona o kontrole, zákona o spotřebitelském úvěru a dalších publikací.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019, konference Právo ve veřejné správě 2014-2018. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vede kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.

Mgr. David Zahumenský

Je samostatný advokát. Zaměřuje se na ústavní právo, spolkové právo, správní právo a územní rozvoj. Poskytuje právní poradenství obcím, zejména v souvislosti s realizací stavebních projektů na jejich území, několik let se věnuje problematice smluv obcí s investory a na toto téma publikuje články v rámci projektu Investor Zahumny. Vystudoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, kde externě vyučuje na Katedře ústavního práva a politologie. Je členem Výboru pro legislativu Rady vlády pro NNO.

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Od skončení studia práv v roce 2006 se věnuje právu životního prostředí, se zaměřením na územní plánování a územní rozvoj. V roce 2014 dokončila doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více než 10 let externě působila na Fakultě sociálních studií MU, kde se věnovala výuce práva životního prostředí. Od roku 2016 se intenzivně zabývá smlouvami obcí s investory a pomáhá samosprávám vytvářet pravidla pro jednání se stavebníky o infrastruktuře. V roce 2018 založila projekt Investor Zahumny, v rámci kterého mj. píše praktické návody pro starosty a zastupitele a publikuje články v časopisech určených pro veřejnou správu.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP