Přednášející

Přednášející, kteří vystoupí na konferenci PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2019, Vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku konference bude Mgr. et Mgr. Michal Vávra.


Mgr. Petr Bouda

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně nastoupil na pozici právního analytika neziskové organizace Frank Bold Society, kde se zaměřoval na problematiku ochrany životního prostředí a stavebního práva, později také na problematiku transparentní veřejné správy a řízení státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Od roku 2013 se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu. V současné době se zaměřuje především na problematiku registru smluv, corporate governance státem vlastněných podniků a kompetence NKÚ. Podílel se na tvorbě zákona o registru smluv a připomínkoval jej, jakož i řadu dalších právních předpisů. Je hlavním autorem odborného komentáře zákona o registru smluv a dalších publikovaných analýz z oblasti veřejného práva.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Ivo Pospíšil (*1978 v Brně) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001) a Fakulty sociálních studií téže univerzity, oboru politologie (2005). V roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku a v letech 2001–2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na právnické fakultě.

Pokud jde o akademickou sféru, působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých školách, pracoval jako vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2006) a od roku 2005 doposud působí jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Pokud jde o praktickou činnost právníka, nastoupil po absolvování studií do tehdy nově vytvářené Kanceláře veřejného ochránce práv (2001–2002), od května 2002 působil jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. V roce 2009 byl jmenován vedoucím analytického odboru Ústavního soudu a v březnu 2013 jeho generálním sekretářem. Vedle činnosti na Ústavním soudu působí také jako člen zkušební komise České advokátní komory a člen Legislativní rady vlády.

Ivo Pospíšil je rovněž autorem a spoluautorem několika knižních monografií a spoluautorem komentářů k Ústavě, Listině základních práv a svobod a zákonu o Ústavním soudu.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019, konference Právo ve veřejné správě 2014-2018. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vede kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP